نوزدهمین همایش صنایع دریایی، آذر ماه ۱۳۹۶

نوزدهمین همایش صنایع دریایی

19th Marine Industries Conference

پوستر نوزدهمین همایش صنایع دریایی

نوزدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۲۰ آذر ۱۳۹۶ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نوزدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نوزدهمین همایش صنایع دریایی