نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، آبان ماه ۱۳۸۶

نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

9th National Symposium of Marine Industries

نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۶ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر نور برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران