هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، بهمن ماه ۱۳۸۴

هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

7th National Symposium of Marine Industries

پوستر هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۸۴ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران