چهاردهمین همایش صنایع دریایی، دی ماه ۱۳۹۱

چهاردهمین همایش صنایع دریایی

14th Marine Industries Conference

پوستر چهاردهمین همایش صنایع دریایی

چهاردهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۱ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش صنایع دریایی