اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۷۸

اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

1st National Symposium of Marine Industries

اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۸ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران