چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، آبان ماه ۱۳۸۱

چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

4th National Symposium of Marine Industries

چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۱ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران