ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، بهمن ماه ۱۳۸۳

ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

6th National Symposium of Marine Industries

ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۸۳ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران