شانزدهمین همایش صنایع دریایی، آذر ماه ۱۳۹۳

شانزدهمین همایش صنایع دریایی

16th Marine Industries Conference

پوستر شانزدهمین همایش صنایع دریایی

شانزدهمین همایش صنایع دریایی در تاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۳ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر بندرعباس برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش صنایع دریایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش صنایع دریایی