آمار همایشهای ایران

آمار همایشهای کشور ایران

بخش آمار همایشهای ایران، بر اساس داده های کنفرانسها و همایشهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا طی پانزده سال گذشته تهیه شده است. این آمار به روز بوده و به صورت لحظه ای استخراج می شود. کلیه همایشها و کنفرانسهای معتبر علمی که در تقویم کنفرانسهای کشور ثبت می شوند، در این بخش مورد تحلیل آماری قرار میگیرند. دبیرخانه کنفرانسها می توانند اطلاعات همایشهای علمی خود را از طریق ثبت اطلاعات کنفرانس ثبت نمایند.

آمار همایشهای ایران در یک نگاه

۷,۱۴۴ کل کنفرانسها ۲,۸۵۹ کنفرانسهای دانشگاهی ۸۵۹ کنفرانس انجمنها ۴۲,۲۹۵,۴۳۴ تعدادنمایش ۴,۸۹۰ نمایه سیویلیکا

درصد مقالات فارسی و انگلیسی در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷، ۹۰ درصد از مقالات همایشهای ایران به زبان فارسی و ۹ درصد مقالات به زبان انگلیسی نگارش یافته است.
۹۰% مقالات فارسی ۹% مقالات انگلیسی

توزیع تعداد روزهای همایشهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

۵۹۸ ۱ روزه ۲۵۴ ۲ روزه ۱۳۴ ۳ روزه ۳۴ ۴ روزه ۲ ۵ روزه

توزیع همایشهای برگزار شده در کشور در سال ۱۳۹۷ در دانشگاهها

در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۶۰ همایش توسط دانشگاهها و مراکز علمی معتبر در کشور برگزار می شود. مراکز برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در کشور در سال ۱۳۹۷ در انجمنهای علمی

در سال ۱۳۹۷ تعداد ۱۳۷ همایش توسط انجمنهای علمی معتبر در کشور برگزار می شود. انجمنهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در استانهای کشور در سال ۱۳۹۷

استانهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در شهرهای کشور در سال ۱۳۹۷

شهرهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۷ به شرح زیر می باشد.

توزیع سالنهای مهم برگزاری همایشها در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تعداد ۱۳۷ همایش در سالنهای همایش مهم کشور برگزار می شود. سالنها با بیشترین تعداد همایش به شرح زیر می باشد.
توجه: آمار سالنهای همایش نهایی نیست و به صورت آزمایشی در حال ثبت در مجموعه سیویلیکا می باشد. سالنهای همایش می توانند برای تکمیل آمار همایشهای علمی با سیویلیکا در ارتباط باشند.

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال ۱۳۹۸

۲۲% علوم پزشکی ۵% علوم کشاورزی ۳۶% علوم مهندسی ۳۴% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال ۱۳۹۷

۲۲% علوم پزشکی ۵% علوم کشاورزی ۳۸% علوم مهندسی ۳۳% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال ۱۳۹۶

۲۴% علوم پزشکی ۶% علوم کشاورزی ۴۲% علوم مهندسی ۳۶% علوم انسانی

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۸ کلا ۱۹۲ همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
۳۸% همایش نگار ۶% وردپرس ۴% آسان همایش ۳% آرمان ۳% سامان ۲% یکتاوب

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷ کلا ۱,۰۲۳ همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
۲۶% همایش نگار ۹% وردپرس ۳% سامان ۳% آسان همایش ۳% آرمان ۲% آداک

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال ۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۶ کلا ۹۲۵ همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
۱۶% همایش نگار ۶% وردپرس ۴% آرمان ۳% آسان همایش ۳% آداک ۲% سیناوب
توجه: آمار نرم افزارهای همایش برای سال 1396 تقریبی است...