آمار همایشهای ایران

آمار همایشهای کشور ایران

بخش آمار همایشهای ایران، بر اساس داده های کنفرانسها و همایشهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا طی پانزده سال گذشته تهیه شده است. این آمار به روز بوده و به صورت لحظه ای استخراج می شود. کلیه همایشها و کنفرانسهای معتبر علمی که در تقویم کنفرانسهای کشور ثبت می شوند، در این بخش مورد تحلیل آماری قرار میگیرند. دبیرخانه کنفرانسها می توانند اطلاعات همایشهای علمی خود را از طریق ثبت اطلاعات کنفرانس ثبت نمایند.

آمار همایشهای ایران در یک نگاه

۷,۵۷۱ کل کنفرانسها ۳,۰۰۴ کنفرانسهای دانشگاهی ۹۱۵ کنفرانس انجمنها ۴۶,۴۶۶,۳۷۸ تعدادنمایش ۵,۲۸۴ نمایه سیویلیکا

درصد مقالات فارسی و انگلیسی در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۸، ۹۰ درصد از مقالات همایشهای ایران به زبان فارسی و ۹ درصد مقالات به زبان انگلیسی نگارش یافته است.
۹۰% مقالات فارسی ۹% مقالات انگلیسی

توزیع تعداد روزهای همایشهای برگزار شده در سال ۱۳۹۷

۵۸۴ ۱ روزه ۲۵۹ ۲ روزه ۱۳۴ ۳ روزه ۳۴ ۴ روزه ۲ ۵ روزه

توزیع همایشها در دانشگاهها در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۸ تعداد ۲۳۶ همایش توسط دانشگاهها و مراکز علمی معتبر در کشور برگزار می شود. مراکز برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد. برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشها در دانشگاههای کشور لطفا به صفحه همایشهای دانشگاهی مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای کشور در در انجمنهای علمی در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۸ تعداد ۸۶ همایش توسط انجمنهای علمی معتبر در کشور برگزار می شود. انجمنهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد.برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشهای برگزار شده توسط انجمنهای علمی لطفا به صفحه همایشهای انجمنها مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای برگزار شده در استانهای کشور در سال ۱۳۹۸

استانهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در شهرهای کشور در سال ۱۳۹۸

شهرهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال ۱۳۹۸ به شرح زیر می باشد.

توزیع سالنهای مهم برگزاری همایشها در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تعداد ۸۶ همایش در سالنهای همایش مهم کشور برگزار می شود. سالنها با بیشترین تعداد همایش به شرح زیر می باشد.
توجه: آمار سالنهای همایش نهایی نیست و به صورت آزمایشی در حال ثبت در مجموعه سیویلیکا می باشد. سالنهای همایش می توانند برای تکمیل آمار همایشهای علمی با سیویلیکا در ارتباط باشند.

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال ۱۳۹۸

۱۸% علوم پزشکی ۷% علوم کشاورزی ۳۷% علوم مهندسی ۳۵% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال ۱۳۹۷

۲۲% علوم پزشکی ۵% علوم کشاورزی ۳۸% علوم مهندسی ۳۲% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال ۱۳۹۶

۱۰% علوم پزشکی ۴% علوم کشاورزی ۴۲% علوم مهندسی ۳۷% علوم انسانی

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال ۱۳۹۸

در سال ۱۳۹۸ کلا ۶۰۷ همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
۳۳% همایش نگار ۶% آسان همایش ۵% وردپرس ۵% سامان ۳% سیناوب ۱% آرمان

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال ۱۳۹۷

در سال ۱۳۹۷ کلا ۱,۰۱۴ همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
۲۶% همایش نگار ۹% وردپرس ۳% سامان ۳% آسان همایش ۳% آرمان ۲% آداک

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال ۱۳۹۶

در سال ۱۳۹۶ کلا ۹۳۰ همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
۱۷% همایش نگار ۶% وردپرس ۳% آرمان ۳% آسان همایش ۳% آداک ۲% سیناوب
توجه: آمار نرم افزارهای همایش برای سال 1396 تقریبی است...