آمار همایشهای ایران

آمار همایشهای ایران

بخش آمار همایشهای ایران، بر اساس داده های کنفرانسها و همایشهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا طی پانزده سال گذشته تهیه شده است. این آمار به روز بوده و به صورت لحظه ای استخراج می شود. کلیه همایشها و کنفرانسهای معتبر علمی که در تقویم کنفرانسهای کشور ثبت می شوند، در این بخش مورد تحلیل آماری قرار میگیرند. دبیرخانه کنفرانسها می توانند اطلاعات همایشهای علمی خود را از طریق ثبت اطلاعات کنفرانس ثبت نمایند.

آمار همایشهای ایران در یک نگاه

8,986 کل کنفرانسها 3,604 کنفرانسهای دانشگاهی 1,086 کنفرانس انجمنها 67,157,447 تعدادنمایش 6,621 نمایه سیویلیکا

درصد مقالات فارسی و انگلیسی در سال 1400

در سال 1400، 54 درصد از مقالات همایشهای ایران به زبان فارسی و 45 درصد مقالات به زبان انگلیسی نگارش یافته است.
54% مقالات فارسی 45% مقالات انگلیسی

توزیع تعداد روزهای همایشهای برگزار شده در سال 1399

550 1 روزه 156 2 روزه 47 3 روزه 15 4 روزه 4 5 روزه

توزیع همایشها در دانشگاهها در سال 1398

در سال 1400 تعداد 107 همایش توسط دانشگاهها و مراکز علمی معتبر در کشور برگزار می شود. مراکز برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1400 به شرح زیر می باشد. برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشها در دانشگاههای کشور لطفا به صفحه همایشهای دانشگاهی مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای کشور در در انجمنهای علمی در سال 1400

در سال 1400 تعداد 27 همایش توسط انجمنهای علمی معتبر در کشور برگزار می شود. انجمنهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1400 به شرح زیر می باشد.برای مشاهده لیست و آمار دقیق همایشهای برگزار شده توسط انجمنهای علمی لطفا به صفحه همایشهای انجمنها مراجعه فرمایید.

توزیع همایشهای برگزار شده در استانهای کشور در سال 1400

استانهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1400 به شرح زیر می باشد.

توزیع همایشهای برگزار شده در شهرهای کشور در سال 1400

شهرهای برتر برگزار کننده همایشهای علمی در سال 1400 به شرح زیر می باشد.

توزیع سالنهای مهم برگزاری همایشها در سال 1398

در سال 1398 و 1399 تعداد 70 همایش در سالنهای همایش مهم کشور برگزار می شود. سالنها با بیشترین تعداد همایش به شرح زیر می باشد.
توجه: آمار سالنهای همایش نهایی نیست و به صورت آزمایشی در حال ثبت در مجموعه سیویلیکا می باشد. سالنهای همایش می توانند برای تکمیل آمار همایشهای علمی با سیویلیکا در ارتباط باشند.

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1400

4% علوم پزشکی 10% علوم کشاورزی 65% علوم مهندسی 97% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1399

23% علوم پزشکی 11% علوم کشاورزی 70% علوم مهندسی 81% علوم انسانی

توزیع محورهای علمی کنفرانسها در سال 1398

48% علوم پزشکی 12% علوم کشاورزی 62% علوم مهندسی 65% علوم انسانی

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1400

در سال 1400 کلا 279 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
33% همایش نگار 19% آسان همایش 7% وردپرس 7% سامان 2% سیناوب

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1399

در سال 1399 کلا 727 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
22% همایش نگار 15% آسان همایش 9% سامان 5% وردپرس 4% سیناوب

آمار استفاده از نرم افزارهای مدیریت همایش در کنفرانسهای ایران در سال 1398

در سال 1398 کلا 892 همایش در پایگاه سیویلیکا ثبت شده است. این کنفرانسها از سامانه های مدیریت همایش های زیر استفاده کرده اند
27% همایش نگار 8% آسان همایش 6% سامان 5% وردپرس 3% سیناوب