هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران، آبان ماه ۱۳۸۵

هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

8th National Symposium of Marine Industries

هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در تاریخ ۹ آبان ۱۳۸۵ توسط ،انجمن مهندسی دریایی ایران در شهر بوشهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران