هجدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، شهریور ماه ۱۴۰۲

هجدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

The 18th National Conference of Geography and Environment

پوستر هجدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

هجدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترکمجله علمی تخحصصی پایاشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست