چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، تیر ماه ۱۴۰۱

چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

14th National Conference on Geography and Environment

پوستر چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخحصصی پایاشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست