هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، مهر ماه ۱۳۹۹

هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

8th National Conference on Geography and Environment

پوستر هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخحصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست