هفدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

هفدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

The 17th National Conference on Geography and Environment

پوستر هفدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

هفدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک مجله علمی تخحصصی پایاشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست