شانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، بهمن ماه ۱۴۰۱

شانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

The 16th National Conference of Geography and Environment

پوستر شانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

شانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک مجله علمی تخحصصی پایاشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست