ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

6th National Conference on Geography and Environment

پوستر ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك و مجله علمي تخصصي پاياشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست