پانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، مهر ماه ۱۴۰۱

پانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

The 15th National Conference of Geography and Environment

پوستر پانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

پانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۲۵ مهر ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخحصصی پایاشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست