دوازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، آذر ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

Twelfth National Conference on Geography and Environment

پوستر دوازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

دوازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست