سیزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، اسفند ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

13th National Conference on Geography and Environment

پوستر سیزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

سیزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخحصصی پایاشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست