یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست، شهریور ماه ۱۴۰۰

یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

Eleventh National Conference on Geography and Environment

پوستر یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست

یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ توسط ،موسسه پژوهشی رهجویان پایا شهر اترک و مجله علمی تخحصصی پایاشهر در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست