هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، آبان ماه ۱۴۰۰

هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

18th International Conference on Industrial Engineering

پوستر هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مهندسی صنایع ایران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع