دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۴

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

12th International Industrial Engineering Conference

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۴ توسط دانشگاه خوارزمی،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع