پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهمن ماه ۱۳۹۷

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

15th International Industrial Engineering Conference

پوستر پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه یزد،انجمن مهندسی صنایع ایران در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع