پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

5th International Industrial Engineering Conference

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع در تاریخ ۲۰ تیر ۱۳۸۶ تا ۲۱ تیر ۱۳۸۶ توسط انجمن مهندسی صنایع ایران و دانشگاه علم و صنعت ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع