دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی، آبان ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

The Second Conference on Psychology , Educational and Social Sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی