کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی، شهریور ماه ۱۳۹۴

کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

The First Conference on Psychology , Educational and Social Sciences

پوستر کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۴ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی