هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۴۰۰

هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

18th International ISC Conference on Information Security and Cryptology

پوستر هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۰ توسط دانشگاه اصفهان،انجمن رمز ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران