یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۳۹۳

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

11th Internation lIranian Security Community Conference

پوستر یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۹۳ توسط دانشگاه تهران،انجمن رمز ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران