چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۳۹۶

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

14th Internation lIranian Security Community Conference

پوستر چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه شیراز،انجمن رمز ایران در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران