پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۳۹۷

پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

The 15th International Conference of the Iranian Association of Securities

پوستر پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،انجمن رمز ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.