سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۳۹۵

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

13th Internation lIranian Security Community Conference

پوستر سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ توسط دانشگاه شهید بهشتی،انجمن رمز ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران