دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۳۹۴

دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

12th Internation lIranian Security Community Conference

پوستر دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۴ توسط دانشگاه گیلان،انجمن رمز ایران در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران