پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، مهر ماه ۱۳۸۷

پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

5th Iranian Security Community Conference

پنجمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی مالک اشتر،انجمن رمز ایراندانشگاه صنعتي مالك اشتر در شهر تهران برگزار گردید.