هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۳۹۰

هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

08th Iranian Security Community Conference

پوستر هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ توسط ،انجمن رمز ایرانانجمن رمز ايران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران