ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، مهر ماه ۱۳۸۸

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

6th Iranian Security Community Conference

ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۵ مهر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه اصفهان،انجمن رمز ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران