هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۳۹۹

هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

The 17th International Conference of the Iranian Association of Securities

پوستر هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن رمز ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران