شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۳۹۸

شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران

The 16th International Conference of the Iranian Association of Securities

پوستر شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران

شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن رمز ایراندانشگاه فردوسي مشهد - انجمن رمز ايران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنفرانس بین ‌المللی انجمن رمز ایران