هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۳۸۹

هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

07th Iranian Security Community Conference

هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران در تاریخ ۲۴ شهریور ۱۳۸۹ توسط ،انجمن رمز ایرانانجمن رمز ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران