نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران، شهریور ماه ۱۳۹۱

نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

9th Internation lIranian Security Community Conference

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران

نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تبریز،انجمن رمز ایران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران