هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران

08th Iranian Security Community Conference

هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۰ تا ۲۴ شهریور ۱۳۹۰ توسط انجمن رمز ایران در شهر مشهد برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران