ششمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری، مهر ماه ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری

Sixth National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر ششمین  کنفرانس  ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری

ششمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۱ مهر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری