پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری، تیر ماه ۱۳۹۹

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری

Fifth National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر پنجمین  کنفرانس  ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری

پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری