دومین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری، تیر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری

Second Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر دومین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری

دومین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۵ تیر ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي رهجويان پايا شهر اترك در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس اقتصاد،مدیریت و حسابداری