چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری، اردیبهشت ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

4th National Conference on Economics, Management and Accounting

پوستر چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری

چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.


چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ توسط در شهر شیروان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری