نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، بهمن ماه ۱۳۹۲