هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

7th International Project Management Conference

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۰ تا ۱۵ دی ۱۳۹۰ توسط انجمن مدیریت پروژه ایران در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه