ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

6th International Project Management Conference

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۸۹ تا ۲۷ دی ۱۳۸۹ توسط گروه پژوهشی صنعتی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای کنفرانس:

مدیریت استراتژیک پروژه
استراتژی‏های‏سرمایه‏گذاری؛سازماندهی‏شرکت‏های پروژه محور؛ مدیریت سبد پروژه‏ها؛ مطالعات امکان‏سنجی پروژه تامین مالی پروژه؛ سیستم‏های اجرای پروژه؛ ارجاع کار و انتخاب عوامل پروژه؛ رویکردها در انواع قرارداد؛ عوامل محیطی موثر پروژه؛ مدیریت آسیب‏های پروژه

سازماندهی پروژه
سازماندهی پروژه؛ رهبری پروژه؛ کار تیمی؛ مدیریت سرمایه‏های انسانی؛ جذب و پرورش مدیران پروژه؛ مدیریت تعاملات با ذی‏نفعان پروژه

روشها، فنون، متدولوژی
مدیریت یکپارچگی؛ مدیریت محدوده؛ مدیریت زمان؛ مدیریت هزینه؛ مدیریت کیفیت ؛ مدیریت منابع ؛ مدیریت ریسک؛ مدیریت تدارکات؛ مدیریت اختتام؛ مدیریت و مهندسی ارزش؛ تکنیک ها و رویکردهای جدید مدیریت پروژه

مسائل مرتبط با مدیریت پروژه
مدیریت ارتباطات ؛ مدیریت و مهندسی ارزش ؛ تکنیک ها و رویکردهای جدید مدیریت پروژه ؛ HSE ؛ بیمه ؛ فناوری اطلاعاتمقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه