سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

03rd International Project Management Conference

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۶ تا ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸۶ توسط گروه پژوهشی آریانا در شهر تهران برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه