هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شهریور ماه ۱۳۹۸

هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

18th Fluid Dynamics Conference

پوستر هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هجدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها