هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها، شهریور ماه ۱۳۹۶

هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

17th Fluid Dynamics Conference

پوستر هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها در تاریخ ۵ شهریور ۱۳۹۶ توسط دانشگاه صنعتی شاهرود،انجمن فیزیک ایران در شهر شاهرود برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها